* indicates required

Política de protecció de dades:

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre i el Reglament (UE) 016/679, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que registrant-se al butlletí informatiu del Portal d'Entitats de Terrassa consent el tractament de les dades personals facilitades.

Informació referent al tractament de les dades proporcionades al Portal d'Entitats de Terrassa:

Responsable del tractament de dades:
Ajuntament de Terrassa

Delegat de protecció de dades:
dpd@legal-data.net

Servei Municipal:
Servei de Qualitat Democràtica

Dades recollides:
Email y nom.

Període de conservació de les dades:
Fins que l’afectat exerceixi el seu dret de cancel.lació i en qualsevol cas fins que s’esgotin els terminis legals per depurar responsabilitats

Finalitat del tractament:
Enviar a l'interessat/ada un butlletí periòdic amb informació relacionada amb la participació i el món associatiu.

Exercici de drets:
Accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@terrassa.cat o a qualsevol oficina d’atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Terrassa.

Més informació sobre la política de protecció de dades de l’Ajuntament de Terrassa:
https://www.terrassa.cat/protecciodades